ACFSOCDAGSADFXJZHZNKISGF

XLIDSFJDHCSGDVFXZXJXKXKQ

MIHTASBNCDGHQWFGFIFGJSD

LSHSERDHYJSALKDXBNNCJU

DSFAVJȘSDJHAJDHJFJKIEPOIC

DHSFIRQTARUBISADURKARAM

HETWOSDLEDSKHKSDHDIUYB

PEHYNVKLFRCHJWDGAVBICAI

URHPLOJVCWYEDFHJSJDAGH

KANTUVARLISRGHVHJDSJHKK

RESDUHTGDFSLLIDNEAQPITY

HJDASGXESORBCJKLWZSUYB

AKJDFSHVQELKIUMZIXARIDHJ

ODJNIETYAFGOHGFATYFCRTZ

UAHJDYIFRHJDFSDGFAHGSKU

(Alexandra Crisbășan)